1. Postanowienia wstępne:
  1. Ogólne Warunki Umów określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowe „Mat-Majster” Paweł Bartosz z siedzibą przy ulicy Obornickiej 300, 60-691 Poznań. Tel./Fax: 61 825 31 09*, tel. komórkowy 502 343 123* lub 517 805 707*, NIP: 787-136-95-45, REGON: 630822510, adres e-mail: narzędzia@mat-majster.com.pl, zwany dalej Sklepem/Przedsiębiorcą.
   *Opłata za połączenia według stawek Twojego operatora.
  2. Zakupów w sklepie internetowym Mat-Majster mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwany dalej Nabywcą.
  3. Sklep internetowy Mat-Majster prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów z takich dziedzin jak elektronarzędzia, narzędzia ręczne, technika zamocowań, artykuły metalowe, artykuły elektroniczne, artykuły BHP, narzędzia ogrodowe, chemia oraz dystanse do zbrojenia betonu.
  4. Informujemy że na stronie internetowej www.mat-majster.pl nie ma jeszcze wszystkich artykułów sprzedawanych przez Przedsiębiorstwo Handlowe Mat-Majster z siedzibą w Poznaniu, ale na bieżąco sklep jest aktualizowany i codziennie bogatszy o nowe artykuły.
 2. Przedmioty transakcji:
  1. Przedmiotem transakcji są produkty przedstawione na stronie sklepu internetowego pod adresem: www.mat-majster.pl w chwili składania zamówienia.
  2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie sklepu internetowego Mat-Majster wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
  3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie internetowej Mat-Majster są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi.
  4. Towary są objęte pełną gwarancją producenta, jeżeli takowej udzielił.
  5. Przed każdą wysyłką towar sprawdzamy pod względem wizualnym i technicznym.
 3. Składanie zamówień:
  1. Składanie zamówień w internetowym sklepie Mat-Majster następuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Zamówienia odbywają się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie Sklepu www.mat-majster.pl po uprzednim zalogowaniu się do konta w wyżej wymienionym serwisie zarejestrowanego użytkownika.
  3. Zamówienia mogą też odbyć się za pomocą poczty elektronicznej na adres narzędzia@mat-majster.com.pl lub pocztą tradycyjną.
  4. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia pisemnie sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu jego potwierdzenia, jeśli pomimo podjętych prób kontaktu potwierdzenia otrzymania zamówienia nie było możliwe.
  5. Przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje drogą elektroniczną lub przez pocztę tradycyjną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia.
  6. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep następuje zawarcie umowy sprzedaży, która zawierana jest w języku polskim.
 4. Forma płatności:
  1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
   • przedpłatą przelewem* kurierska przed dostawą, płatna na konto bankowe sklepu Mat-Majster o numerze 26150012011212000106340000 (Bank Zachodni WBK S.A. 31 w Poznaniu).
   • za pobraniem, należność płatna kurierowi gotówką przy odbiorze zamówionego towaru.
   • gotówką w kasie przy odbiorze osobistym w sklepie Mat-Majster przy ulicy Obornickiej 300 w Poznaniu (darmowy koszt dostawy).
   *W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana nabywcy drogą elektroniczną lub faksem, jeśli nabywca wyrazi na to zgodę wybierając tę formę płatności.
  2. Przy każdym zakupie wystawiamy paragon fiskalny.
  3. Na życzenie klientów wystawiamy fakturę VAT. Prosimy wtedy o wypełnienie danych do faktury oraz podanie numeru NIP.
 5. Realizacja zamówienia
  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.
  2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie lub sklepie.
  3. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, sklep niezwłocznie informuje o tym Nabywcę.
  4. Czas realizacji zamówienia to okres, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówionego towaru, ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty towaru*, do chwili wysłania przesyłki do Nabywcy, po czym uwzględnione są tylko dni robocze i z reguły jest to okres 2-3 takich dni.
   *nie dotyczy opcji pobrania lub darmowego odbioru osobistego)
  5. Jeżeli brak towaru w sklepie lub magazynie zamawiamy go niezwłocznie u dostawcy. Czas realizacji zamówienia może ulec wtedy wydłużeniu do 7 dni roboczych. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach czas ten może być wydłużony do 14 dni roboczych.
  6. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Nabywca jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sklep.
  7. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia.
  8. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
  9. Nabywca ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni, poprzez złożenie Przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu umowy można złożenie Przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, który wzór dostępny jest do pobrania w stopce strony internetowej www.mat-majster.pl i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  11. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
  12. Przedsiębiorca ma obowiązek udzielić Nabywcy wszelkich niezbędnych informacji utrwalonych na papierze lub za zgodą Nabywcy na innym trwałym nośniku (informacja przesłana np. na adres poczty elektronicznej), w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.
  13. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
   Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu:
   ul. Dobrzecka 16
   62-800 Kalisz
   Tel. 62 764 58 38.
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem internetowym: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Dostawa towaru:
  1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski oraz poza granicami kraju. W dniu wysłania zamówienia Nabywca jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub/i telefonicznie o wysyłce zamówienia.
  2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia.
  3. Dostawy krajowe realizowane są z ubezpieczeniem towaru.
  4. Dostawy zagraniczne realizowane są po indywidualnym ustaleniu sprzedającego Sklepu z Nabywcą.
  5. Wartości opłat wyliczane są przez system i podawane kompleksowo w momencie składania zamówienia.
  6. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo indywidualnie niezależnie od wartości zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podawane do wiadomości Nabywcy.
  7. Nabywca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.
  8. Nabywca przed pokwitowaniem odbioru przesyłki powinien zbadać stan opakowania oraz w miarę możliwości jego zawartość w chwili doręczenia. Jeżeli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, Nabywca powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić z Nim odpowiedni protokół reklamacyjny.
  9. Na życzenie Nabywcy towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla Nabywcy. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie Sklepu bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem wpłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze. Po upływie terminów określonych powyżej, będzie naliczana opłata za składowanie w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną paczkę za każdy następny dzień składowania.
 7. Gwarancja:
  1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, jeżeli ten takiej udzielił. Okres gwarancji oraz jej warunki zależą od producenta. Treść poszczególnych gwarancji dostępna jest wraz z produktem załączona do opakowania lub dostępna na stronie internetowej producenta, jeżeli takowa występuje.
  2. Do większości towarów dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta są uprawnione do dokonania wszelkich napraw gwarancyjnych.
  3. W przypadku, gdy Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.
 8. Reklamacje:
  1. Podstawą reklamacji jest paragon fiskalny wystawiony przez sklep Mat-Majster z siedzibą w Poznaniu.
  2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu nabywca może zgłosić do Działu Reklamacji Przedsiębiorstwa Handlowego Mat-Majster z siedzibą przy ulicy Obornickiej 300, 60-691 Poznań poprzez maila: narzędzia@mat-majster-com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (61) 8253109.
  3. Podstawą reklamacji dostarczonego towaru nie mogą być:
   • ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości.
   • cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczące wyposażenia czy poszczególnych elementów, nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.), jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.
  4. Reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej:
   • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby Nabywcy
   • wskazanie osoby reklamującej
   • nazwę reklamowanego przedmiotu
   • potwierdzenie zakupu reklamowanego towaru
   • datę sporządzenia reklamacji
   • wykaz załączonych dokumentów
   • podpis reklamującego
   • mile widziany jest również telefon kontaktowy do reklamującego oraz krótki opis przyczyny reklamacji towaru wraz z uzasadnieniem.
  5. Sklep Mat-Majster zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem.
  6. Kwota sprzedaży towaru zostanie zwrócona Nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu towaru przez Sklep.
  7. Nabywca zobowiązany do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu Sklep sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji wobec przewoźnika.
 9. Prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub objęcia rzeczy w posiadaniu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba, że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
  2. Termin na odstąpienie umowy uznaje się za dotrzymany, gdy przed jego upływem Nabywca - konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu o umowy na adres Sklepu.
  3. W ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy Nabywca ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu, w którym został zakupiony tj. Przedsiębiorstwo Handlowe Mat-Majster przy ulicy Obornickiej 300, 60-691 Poznań, przy czym wystarczy, że Nabywca – konsument odeśle towar przed upływem tego terminu.
  4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.
  5. Postanowienia z punktu 9a nie stosuje się do osób innych niż Konsumenci. Osoby inne niż Konsumenci nie mogą odstąpić od umowy po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem działu II Kodeksu cywilnego, a jedynie mogą dochodzić roszczeń wynikających z treści zawartej umowy sprzedaży lub umowy gwarancji, jeżeli taka została udzielona na dostarczony towar. Sklep nie wyklucza przyjęcia towarów od osób innych niż Nabywcy - konsumenci, o ile Sklep wyrazi uprzednio pisemnie taką zgodę.
  6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w artykule 38 tejże ustawy, w szczególności gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względów na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  7. Odstąpienie od umowy może nastąpić m.in. poprzez złożenie oświadczenia pisemnego i nadesłanie go pocztą elektroniczną na adres e-mail narzedzia@mat-majster.com.pl lub pocztą tradycyjną, listownie.
 10. Ochrona danych osobowych:
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep P.H. Mat-Majster danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182 tekst jednolity).
  2. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie zamówienia będą przetwarzane przez Sklep Mat-Majster w celu wykonania zawartej umowy na co nabywca wyraża zgodę w chwili jej zawarcia.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu zakupów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Z regulaminem zakupów można zapoznać się na stronie internetowej: www.mat-majster.pl/home/regulamin
  5. Historię zamówionych przez Państwa towarów mogą Państwo zobaczyć w panelu swojego konta po zalogowaniu na stronie.
 11. Postanowienia końcowe:
  1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie towaru.
  3. Prezentacja towarów na stronie www.mat-majster.pl stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego i Sklep zastrzega sobie odmowę realizacji zamówienia m.in. z powodu braku dostępności danego towaru lub wycofania go z produkcji przez producenta towaru.
  4. W razie wszelkich wątpliwości lub pytań nabywca może zwrócić się do sklepu Mat-Majster za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail narzedzia@mat-majster.com.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 8253109 w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie. Chętnie pomożemy.
  5. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej naszego Sklepu, wizerunki towarów oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, które należą do właściwych osób, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja części lub w całości jest zabroniona bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.
  6. Sklep nie wypożycza oferowanych produktów do testowania.
  7. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.
  8. Ewentualne spory wynikające pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu, co nie wyłącza uprawnień Nabywców - konsumentów w tym zakresie.
  9. Informujemy, że regulamin obowiązuje od grudnia 2014 roku i wszelkie zmiany Regulaminu wchodzące w życie będą aktualizowane i opublikowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności dotyczy to zmiany cen towarów.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub w celach usprawnienia działania naszego Sklepu. Klient zostanie poinformowany o ewentualnej zmianie regulaminu. Zamówienia złożone przed datą zmiany regulaminy będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w chwili zawarcia umowy zakupu na dany towar.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.